Vedtægter

 1. FORENINGENS NAVN
  • Foreningens navn er Erhvervsklub Fyn.

 

 1. FORENINGENS FORMÅL
  • Foreningens formål er at udgøre et forum til styrkelse af primært fynske erhvervsvirksomheders kendskab til hinanden igennem virksomhedsbesøg samt deltagelse i forskellige erhvervsrettede aktiviteter med det formål at skabe netværk og vidensdeling mellem klubbens medlemmer.
  • Foreningen er uafhængig af politiske og offentlige interesser og strukturer.

 

 1. FORENINGENS MEDLEMMER
  • Som medlem af foreningen kan optages alle virksomheder (unikke cvr-numre), der ønsker at bidrage til foreningens formål.
  • Anmodning om optagelse og udtræden rettes til et medlem af foreningens bestyrelse eller via foreningens hjemmeside.
  • Bestyrelsen er berettiget til at udnævne fysiske personer som æresmedlemmer. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

 

 1. GENERALFORSAMLING
  • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Medlemmernes ret til at træffe beslutninger i foreningen udøves på generalforsamlingen.
  • Ordinær generalforsamling afholdes som udgangspunkt hvert år i februar måned, idet særlige omstændigheder kan berettige, at generalforsamlingen afholdes tidligere eller senere.
  • Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen, foreningens revisor(er) eller 5% af foreningens medlemmer har forlangt det.
  • Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel pr. e-mail til hver enkelt medlem til den af foreningen noterede e-mailadresse. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
  • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
   • Valg af dirigent.
   • Formandens beretning.
   • Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
   • Budget for indeværende kalenderår.
   • Kontingent for kommende kalenderår.
   • Valg af bestyrelse.
   • Valg af evt. bestyrelsessuppleanter.
   • Valg af revisor(er)
   • Valg af evt. revisorsuppleanter.
   • Indkomne forslag.
   • Foreløbig kommende aktivitetsplan.
  • Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling udgøres af det forslag, der gav anledning til indkaldelsen.
  • Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med det simpelt flertal. Dog vedtages beslutning om ændring af foreningens vedtægter med 2/3 flertal og beslutning om foreningens ophør med 9/10 flertal. Ved beslutning om foreningens ophør træffer generalforsamlingen med samme flertal bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.
  • Hvert medlem har én stemme. Et medlem har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig.
  • Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning, der underskrives af dirigenten.
  • Generalforsamlinger kan helt eller delvist foregå elektronisk via telefonkonference, videoopkobling eller lignende uden adgang til fysisk fremmøde.

 

 1. BESTYRELSE
  • Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5-10 medarbejdere hos foreningens medlemmer. Generalforsamlingen vælger hvis muligt 1-2 suppleanter.
  • Har et medlem forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.
  • Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen ved meddelelse til bestyrelsens formand eller den samlede bestyrelse.
  • Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsen er på valg til den ordinære generalforsamling. Genopstilling er mulig.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden og i dennes forfald næstformanden leder bestyrelsens møder.
  • Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, idet mødelederens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
  • Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller mindst to medlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsens formand skal sikre, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er repræsenteret. Beslutninger må ikke træffes uden samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
  • Eventuelle suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, idet de dog ikke har beslutningsret.
  • Bestyrelsens beslutninger protokolleres og underskrives af mødelederen og de på mødet tilstedeværende medlemmer.

 

 

 1. REVISOR
  • Generalforsamlingen vælger 1-2 personer blandt foreningens medlemmers medarbejdere til at varetage hvervet som foreningens revisorer. Generalforsamlingen vælger hvis muligt 1 revisorsuppleant blandt foreningens medlemmers medarbejdere.

 

 1. TEGNINGSREGEL
  • Foreningen tegnes af formanden og ét yderligere bestyrelsesmedlem.

 

 1. SEKRETARIAT OG REGNSKAB
  • Til at bistå med varetagelse af foreningens administrative anliggender, kan bestyrelsen antage ekstern bistand.
  • Foreningens regnskab løber fra 1/1 til 31/12.
  • Til at bistå med varetagelse af foreningens regnskab, kan bestyrelsen antage ekstern bistand.
  • Det af den af foreningen valgte revisor reviderede og underskrevne regnskab foreligges bestyrelsen til godkendelse og underskrift i januar måned.

 

 1. KONTINGENT
  • Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent, undtaget æresmedlemmer jf. pkt. 3.3. Kontingent opkræves én gang årligt i januar måned for det pågældende år.
  • Kontingent fastsættes for det næste år på den ordinære generalforsamling.
  • Bestyrelsen kan ekskludere medlemskab ved udebleven betaling.

 

 1. ARRANGEMENTER
  • Medlemmer af foreningen har som udgangspunkt ret til frit at deltage i foreningens arrangementer med flere medarbejdere og/eller gæster.
  • Dog kan bestyrelsen fastsætte egenbetaling og deltagerbegrænsning for både medlemmer, medlemmers medarbejdere og/eller gæster.
  • Som udgangspunkt kan en gæst alene deltage i to arrangementer.

 

 

 

 1. Således vedtaget på̊ den stiftende generalforsamling den 3. december 1981 – samt ændringer vedtaget på̊ generalforsamling den 16. februar 1983, ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 1983, generalforsamling den 13. februar 1995, ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober 2001, generalforsamling den 15. februar 2005, generalforsamling den 14. februar 2006, generalforsamling den 11. februar 2010, ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2015  samt generalforsamling den 8. februar 2018 samt generalforsamling den 7. februar 2023.