Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Klubbens navn er “Erhvervsklub Fyn”.

Stk. 2: Klubbens hjemsted er Odense Kommune.

 

§2 Formål

Stk. 1: Klubben skal udgøre et forum til styrkelse af primært fynske erhvervsvirksomheders kendskab til hinanden gennem gensidige virksomhedsbesøg samt deltagelse i forskellige erhvervsrettede fælles aktiviteter med det formål at lette et eventuelt forretningsmæssigt samarbejde.

Klubben er uafhængig af politiske og offentlige strukturer og interesser. Erhvervsklub Fyn overholder alle gældende love, herunder konkurrencelovgivningen.

Stk. 2: Klubben skal nå̊ den i stk. 1 angivne målsætning ved:

– Frie og uformelle erfaringsudvekslinger på̊ tværs af brancher.

– Formidling af viden.

– Gennem medlemmernes indbyrdes networking samt en imødekommende holdning til klubbens aktiviteter.

 

§3 Medlemskab

Stk. 1: Som medlemmer af klubben kan optages alle virksomheder (unikke cvr-numre), der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål.

Enkeltpersoner kan undtagelsesvis optages under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

Virksomheden kan deltage i klubbens aktiviteter med et antal medarbejdere efter eget ønske.

Klubbens bestyrelse kan dog fastsætte et max. antal pr. virksomhed pr. arrangement, ligesom medlemmer prioriteres fremfor gæster i tilfælde af deltagerbegrænsning.

En medlemsvirksomhed kan invitere en leverandør, kunde eller anden medarbejder fra en ikke-medlemsvirksomhed som gæst til op til to af klubbens arrangementer, med undtagelse af generalforsamlingen. Gæstens fortsatte deltagelse kræver tegning af medlemskab.

Stk. 2: Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse eller klubbens sekretariat.

Stk. 3: Ønsker et medlem at udtræde af klubben, kan dette ske på̊ et hvilket som helst tidspunkt ved skriftlig henvendelse til klubbens sekretariat.

Indbetalt kontingent refunderes ikke og medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på klubbens formue.

Stk. 4: Udmeldelse sker automatisk, dersom forfaldent kontingent ikke betales rettidigt efter påmindelse.

Stk.5: Den til hver tid siddende bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer.

At være æresmedlem betyder kontingentfrihed, med indbydelse til deltagelse i alle klubbens arrangementer.

Betalingsvilkårene omkring betalingsarrangementer er de samme for æresmedlemmer som for de øvrige medlemmer.

 

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning, som skal indeholde oplysninger om de gennemførte aktiviteter
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Budget for indeværende kalenderår.
  5. Kontingent for næste kalenderår.
  6. Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Aktivitetsplan for det kommende år
  10. Eventuelt

Stk. 3: Forslag skal for at blive behandlet på̊ den ordinære generalforsamling være formanden i hænde senest den 15. januar. Eventuelle forslag skal optages under punkt 8 på̊ dagsordenen.

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes på̊ bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig anmodning til formanden fra mindst 1/4 af samtlige aktive medlemsvirksomheder.

Stk. 5: På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de eller det forslag, der har foranlediget den indkaldelse.

Stk. 6: Indkaldelse til en generalforsamling skal foretages med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelser om afgående bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens forslag til genvalg eller nyvalg.

Indkaldelsen kan ske skriftligt eller pr. e-mail til hvert enkelt medlem.

Stk. 7: Beslutning på̊ en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på̊ en generalforsamling afgives for vedtægtsændringer.

Stk. 8: Hver medlemsvirksomhed har én stemme, som skal afgives ved personligt fremmøde ved den registrerede kontaktperson eller ved fuldmagt fra virksomheden.

Stk. 9: Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

 

§5 Bestyrelsen

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse på̊ 5-9 medlemmer, der vælges blandt registrerede medarbejdere i klubbens medlemsvirksomheder.

Stk. 2: På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmer blandt registrerede medarbejdere i klubbens medlemsvirksomheder.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode ad gangen. Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsen er på̊ valg hvert år.

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i bestyrelsen i 6 år.

Vælges et bestyrelsesmedlem i perioden som formand, kan bestyrelsesperioden forlænges med formandsperioden, dog maksimalt med 2 år til 8 år i alt.

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt virke som formand i 6 år.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 5: Bestyrelsen holder møde så̊ ofte formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 7: Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne.

Stk. 8: Beslutningerne træffes ved simpel absolut majoritet, dog er det i tilfælde af stemmelighed mødelederens stemme, der er afgørende.

Stk. 9: Referat af bestyrelsens beslutninger indføres i bestyrelsesprotokollen, der underskrives af mødelederen og de tilstedeværende medlemmer.

 

§6 Sekretariat og økonomi

Stk. 1: Klubbens sekretariatsarbejde varetages af klubbens sekretariatsfunktion, der udpeges af klubbens bestyrelse.

Stk. 2: Klubbens økonomifunktion varetages af kassereren.

Stk. 3: Til dækning af klubbens udgifter, herunder udgifter til foredragsholdere, sekretariatsbistand m.v. betaler klubbens medlemmer et årligt kontingent, der efter forhandling fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Til yderligere dækning af omkostninger kan endvidere søges sponsorhjælp.

 

§7 Medlemsmøder og arrangementer

Bestyrelsen tilrettelægger alle møder og arrangementer og indkalder løbende til disse.

 

§8 Kontingent

A – Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår

B – Kontingentet for et år opkræves i primo november måned året før med betalingsfrist ultimo november

C – Adgang til Nytårskuren i januar og generalforsamlingen i februar kræver betalt kontingent

D – Indtræder man som medlem efter generalforsamlingen betaler man et reduceret kontingent i forhold til antallet af resterende hele måneder i året.

E – Kontingentet er forfaldent til betaling 30 dage efter, at opkrævningen er fremsendt.

 

§9 Tegningsret

Klubben tegnes af formanden alene eller i dennes fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§10 Regnskabet

Regnskabet løber fra 1/1 – 31/12.

Regnskabet føres og afsluttes af kassereren eller outsources under dennes tilsyn og revideres af klubbens revisor inden udgangen af januar.

Det af revisor reviderede og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift inden udgangen af januar.

 

§11 Opløsning

Klubben kan kun opløses, hvis forslag herom vedtages efter de for vedtægtsændringer gældende regler.

I tilfælde af opløsning træffer den generalforsamling, der har besluttet opløsningen, afgørelse om anvendelsen af foreningens formue.

……………………………………………………………………………………………

Således vedtaget på̊ den stiftende generalforsamling den 3. december 1981 – samt ændringer vedtaget på̊ generalforsamling den 16. februar 1983, ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 1983, generalforsamling den 13. februar 1995, ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober 2001, generalforsamling den 15. februar 2005, generalforsamling den 14. februar 2006, generalforsamling den 11. februar 2010, ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2015 samt generalforsamling den 8. februar 2018.